Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Arleen Samplonius, handelend onder de naam: Lytse Poppe Geboortefotografie.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86513036.

Bij het aangaan van een samenwerking met Lytse Poppe Geboortefotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens onderneming:
Lytse Poppe Geboortefotografie
Fotograaf: Arleen Samplonius
Website: 
www.lytsepoppegeboortefotografie.nl
Telefoon : 06-46453556
Email: info@lytsepoppegeboortefotografie.nl
KVK-nummer: 86513036
BTW-nummer:  NL004264974B50

Offertes 
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn het vooraf overeengekomen aantal foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat de offerte is betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende reportage definitief gereserveerd.

Wijzigingen in de offerte 
Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Lytse Poppe Geboortefotografie regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen. 

Levering fotomateriaal
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4 weken na de geboortedatum persoonlijk afgeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Lytse Poppe Geboortefotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Lytse Poppe Geboortefotografie bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. 

Bij een geboortereportage worden minimaal 75 foto’s geleverd, waarvan een gedeelte in zwart/wit-bewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits gebruik wordt gemaakt van naamsvermelding van Lytse Poppe Geboortefotografie. Indien naamsvermelding achterwege blijft, ontvangt Lytse Poppe Geboortefotografie daar een vergoeding van € 35, – voor. 

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Lytse Poppe Geboortefotografie typerende wijze van bewerken. Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard in hoge resolutie in jpg. 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)
Er worden minimaal 75 foto’s geleverd.

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De geleverde (bewerkte) foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social media pagina(‘s) van Lytse Poppe Geboortefotografie (@lytsepoppegeboortefotografie), kortom met de naamsvermelding, er duidelijk bij. 

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding: 

foto Lytse Poppe Geboortefotografie:  www.lytsepoppegeboortefotografie.nl of @lytsepoppegeboortefotografie.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg.

Algemeen:
Het is niet toegestaan de door Lytse Poppe Geboortefotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Lytse Poppe Geboortefotografie gebruikt te worden. 

Auteursrecht : 
Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.

Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen.

Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. Voor geboortefotografie geldt dat de fotograaf geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatst. Voor geboortefoto’s zal te allen tijde voor gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en opdrachtgever. 

Klachten:
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Opdracht:
De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.

De fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.

De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Meefotograferen 
Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Eigendom Foto’s 
Lytse Poppe Geboortefotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Bewaren bestanden 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een twee maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! 

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Zie voor meer informatie de privacyverklaring, die terug is te vinden op www.lytsepoppegeboortefografie.nl/privacy

Wijze van betalen 
Na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen, waarbij de laatste termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan. 

  • De eerste betaling is een aanbetaling t.w.v. € 200,00. Na ontvangst van deze betaling is de reservering pas definitief.
  • De laatste betaling is het restant t.w.v. € 495,00 en is na de geboorte (maar voor aanlevering van de foto’s)

Technische problemen
Lytse Poppe Geboortefotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur. Lytse Poppe Geboortefotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. 

Bij technische problemen is Lytse Poppe Geboortefotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Lytse Poppe Geboortefotografie uitgesloten. 

Annulering en/of ziekte 
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Lytse Poppe Geboortefotografie wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Lytse Poppe Geboortefotografie regelt een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter. Lytse Poppe Geboortefotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen. 

In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst. 

Onmacht 
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de geboorte geschieden. Lytse Poppe Geboortefotografie zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up-fotograaf het bedrag aan Lytse Poppe Geboortefotografie, zoals eerder overeengekomen. De back-up-fotograaf en Lytse Poppe Geboortefotografie regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Lytse Poppe Geboortefotografie niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. 

Privacy en persoonsgegevens 
Lytse Poppe Geboortefotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf. 

Indien klant een product bestelt kan Lytse Poppe Geboortefotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product. 

In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht. 

Geboortefotografie 1.1 Algemeen
Iedere bevalling is anders en Lytse Poppe Geboortefotografie fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Lytse Poppe Geboortefotografie haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor Lytse Poppe Geboortefotografie de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een fresh48-. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. 

Lytse Poppe Geboortefotografie fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling zal plaats vinden.

Geboortefotografie 1.2 Reservering
Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Lytse Poppe Geboortefotografie én het betalen van de vooraf toegezonden offerte. Van het totaalbedrag betreffen €200,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 200,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd.

De opdrachtgever mag verwachten dat Lytse Poppe Geboortefotografie niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

Geboortefotografie 1.3 Verzuim
Indien de opdrachtgever verzuimt Lytse Poppe Geboortefotografie tijdig te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Lytse Poppe Geboortefotografie, dus óók een eventuele tweede termijn. Mocht Lytse Poppe Geboortefotografie te laat zijn bij een bevalling dan zal de reportage wel gewoon plaats vinden. Er zullen foto’s worden gemaakt van de eerste momenten na de geboorte.

Geboortefotografie 1.4 Levering
Bij een geboortereportage ontvangt u tenminste 75 foto’s in high-res op USB-Stick en eventueel een album met harde kaft. 

Disclaimer 
Lytse Poppe Geboortefotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Lytse Poppe Geboortefotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Lytse Poppe Geboortefotografie.

Aan deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.